Magatartási és etika kódex


A Hiventures Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért
belső szabályzatot dolgozott ki, melynek célja, hogy:
meghatározza a Hiventures Zrt. munkavállalóival, megbízottjaival és partnereivel szemben
támasztott legfontosabb etikai, magatartási és viselkedési követelményeket;
szabályozza az ügyfelekkel való tisztességes bánásmód elveit, a feddhetetlenség
követelményét, a korrupció és az ajándékozás általános tilalmát;
iránymutatást adjon az együttműködés során követendő elvekhez, melyek a feladatok
objektív, pártatlan és szakmailag magas színvonalon történő ellátását segítik elő; továbbá
biztosítsa a fentiek betartását, valamint az etikai szabályok megsértésének kivizsgálását.

Jelen Etikai kódex definiálja azokat az üzleti partnereink számára releváns értékeket,
amelyekre a vállalat stratégiája és működése épül és amelyeknek való megfelelést elvárjuk
partnereinktől és munkavállalóinktól is, így többek között az alábbiakat.

 1. Etikai értékek: A Hiventures üzleti partnereitől elvárt, hogy tartsák magukat a
  törvénytisztelet, a felelősség, a becsületesség, mások emberi jogainak tiszteletben tartása,
  az őszinteség, a tisztesség, a megbízhatóság és a számonkérhetőség etikai értékeihez.
 2. Átláthatóság: A Társaság által folytatott minden (pénzügyi) kommunikáció az információk
  átláthatóságán, alaposságán, időben történő közlésén, valamint a jogszabályoknak való
  teljes körű megfelelésen alapul annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és
  megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.
 3. Egyenlő bánásmód: Társaságunk elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem,
  kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és
  egyéb különbségtételek – elítélése, továbbá a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása
  mellett.
 4. Zaklatás tilalma: A Hiventures Zrt. üzleti partnerei nem tanúsíthatnak olyan magatartást,
  amelyet mások támadónak, megfélemlítőnek, megalázónak, rosszindulatúnak vagy sértőnek
  érezhetnek. A Társaság elfogadhatatlannak tartja a zaklatás bármilyen formáját.
 5. Információ biztonság: A Társaság az ügyfelei személyes adatainak védelmét nem csupán
  elsődleges feladatának, hanem a velük fenntartani kívánt bizalmi kapcsolat alapfeltételének
  is tekinti. Vállalatunk üzleti partnerei minden üzleti adatot kötelesek bizalmasan kezelni az
  alkalmazandó titoktartási megállapodásoknak megfelelően. Az üzleti partnereknek megfelelő
  biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmasságának, teljességének és a
  jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására.
 6. Személyes adatok védelme: A Hiventures üzleti partnereinek tiszteletben kell tartaniuk
  mások magánszféráját, és be kell tartaniuk a személyes adatok védelmére vonatkozó
  jogszabályokat; kizárólag a szükséges személyes adatokat gyűjthetik és kezelhetik; továbbá
  a jogszabályok szerint megfelelő, kellő tájékoztatást kell adniuk az érintetteknek.
 7. A korrupció tilalma és ajándékozás: A Társaság munkavállalói az ügyfelek, egyéb üzleti
  partnerek, hatóságok, azok képviselői, megbízottjai vagy munkavállalói, továbbá ezen
  személyekre tekintettel mások részére nem adhatnak vagy ígérhetnek jogtalan előnyt, illetve
  ezen személyektől nem kérhetnek, nem fogadhatnak el jogtalan előnyt, illetve annak ígéretét
  munkaköri kötelezettségük megszegéséért, illetve üzletszerzés, befektetés vagy egy
  szerződés elnyerésének érdekében.
 8. Összeférhetetlenség elkerülése: Összeférhetetlenségről beszélünk azokban az
  esetekben, amikor a Társaság munkavállalóival kapcsolatos olyan üzleti és személyes
  körülmények állnak fenn vagy következhetnek be, amelyek gátolják vagy gátolhatják őket
  abban, hogy a Társaság vagy az ügyfelek érdekeinek megfelelően cselekedjenek. A
  Hiventures üzleti partnereitől is elvárt, hogy elkerüljenek, valamint felfedjenek minden olyan
  további helyzetet a prudens forráskihelyezés érdekében, amely összeférhetetlenséget okoz,
  vagy annak látszatát kelti.
 9. Pénzügyi bűncselekmények elkerülése: A Társaság tudatában van annak, hogy a
  pénzügyi szolgáltatók fokozott mértékben ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy rajtuk
  keresztül pénzügyi bűncselekményeket követhetnek el, pénzügyi forrásokat juttathatnak
  jogellenes célra vagy bűncselekményből származó források legalizálását kísérelhetik meg.
  Ezek megelőzése érdekében folytatott munkánk alapvető célja a Társaság és az ügyfelek
  vagyonának védelme, így a Hiventures e tárgykörben is a legmesszebbmenőkig figyelembe
  veszi a hazai-, európai uniós- és nemzetközi szabályokat és aktívan együttműködik a
  jogalkotókkal, hatóságokkal, érdekvédelmi szervezetekkel. A Társaság megkülönböztetett
  figyelmet fordít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére, melynek
  érdekében nagy hangsúlyt helyez a partnereik minél alaposabb megismerésére.
 10. Társadalmilag felelős befektetések: A Társaság a befektetési döntésekben nagy súlyt
  helyez a társadalmi és a környezeti szempontokra, valamint a megfelelő vállalatirányításra

annak érdekében, hogy a befektetések kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést
eredményezzenek.

 1. Környezetvédelmi tudatosság: A Társaság befektetési döntéseiben figyelembe veszi a
  társadalmi-környezeti kockázati tényezőket, melynek érdekében a Társaság nem vesz részt
  a környezetet károsító tevékenység finanszírozásában és kiemelt hangsúlyt fektet a nagy
  környezeti és társadalmi értékeket képviselő projektekre. A Hiventures nagy hangsúlyt
  helyez a környezet megóvására is, így üzleti partnereitől és munkavállalóitól elvárja, hogy a
  napi munkavégzés során legyenek figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra.

A Hiventures üzleti partnereitől elvárja, hogy ezen alapelvek betartásával, és megfelelő
intézkedések alkalmazásával fejezzék ki elkötelezettségüket ezen elvek mellett, lehetővé
téve ezzel a fenti elvárásoknak, az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelést.

Amennyiben bármilyen etikai kérdés vagy panasz felmerül, vagy etikátlan magatartást kíván
bejelenteni, forduljon a Társaságunkhoz a compliance@www.hiventures.hu címen vagy postai
úton. A Társaság a jogsértések Társaságon belüli jelentésére független és önálló eljárást
dolgoz ki és működtet, mely során nem tűr semmilyen megtorlást a megfelelőségi problémát
vagy aggodalmat jóhiszeműen bejelentőkkel szemben.
A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével
összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasztörvény) foglaltaknak
megfelelően Társaságunk belső visszaélés-bejelentő rendszert működtet melynek során
biztosítja, hogy a bejelentő személyét a bejelentés kivizsgálására jogosult személyeken kívül
más nem ismerheti meg, garantálja az adatvédelmi követelmények érvényesülését.
Írásbeli visszaélés-bejelentés a panasz@www.hiventures.hu e-mail címen tehető meg.
Köszönjük, hogy közreműködik a fentiek betartásában az üzleti kapcsolatunk alatt!