Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

a Hiventures Zrt. programjaiban való részvétel során történő adatkezelésről

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (továbbiakban: Hiventures Zrt. vagy Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatóval értesíti az adatkezelés érintettjeit az adatkezelés meghatározó körülményeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és a jogorvoslat lehetőségeiről. A Hiventures Zrt. jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ. Jelen tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A Hiventures Zrt. az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el tekintettel a befektetési tevékenységekre vonatkozó speciális törvényi követelményekre.

Az adatkezelő:

Az a szervezet, amelyik az Ön személyes adatait kezeli és ezért a tevékenységért (adatkezelés) felelősséggel tartozik.

Az adatkezelő a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (továbbiakban: Hiventures Zrt., székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, adószám: 11905246-2-41).

Az adatkezelés érintettje:

Ön, aki a személyes adatai alanya. Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Hiventures Zrt.

Harmadik fél:

A Hiventures Zrt.-n és Önön kívül bárki, pl. az a szervezet, akinek az Ön személyes adatait törvényi kötelezettség okán továbbítják.

A Hiventures Zrt. meghatározó adatkezelései:

 1. Kapcsolatfelvétel
 2. Feliratkozás hírlevélre
 3. PPC alapú online marketing tevékenység
 4. Karrier célú adatkezelés
 5. Regisztráció
 6. Jelentkezés befektetési programjainkra
 7. Szerződéskötés, a befektetési szerződés létrejötte
 1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben honlapunk böngészése közben Önnek kérdése merülne fel, regisztráció nélkül is lehetősége van tőlünk kérdezni befektetési programjainkról és ily módon jelezheti észrevételeit, esetleges panaszát. Ehhez nevét és e-mail címét, a telefonos visszahívás esetére pedig telefonszámát kell megadnia, majd érdeklődési köre megjelölése mellett fogalmazhatja meg üzenetét. Személyes adatait ebben az esetben kizárólag a kérdése megválaszolása céljából használjuk fel.

 1. Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben Ön termékeinkről, aktuális rendezvényeinkről vagy a startup ökoszisztémát érintő újdonságokról szeretne naprakész információkat kapni hírlevelek formájában, úgy nevét és mail címét kezeljük az Ön hozzájárulása alapján. Hírlevél szolgáltatásainkról bármikor le is iratkozhat és ebben az esetben a későbbiekben nem küldünk Önnek leveleket és adatait sem kezeljük e szolgáltatás kapcsán. A Hiventures Zrt. az Érintett személyes adatait az Érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. A Hiventures Zrt. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Online marketing tevékenység

3.1.Személyes adatok felhasználása online marketing tevékenység keretében

Amennyiben Ön termékeinkről, aktuális rendezvényeinkről vagy a startup ökoszisztémát érintő újdonságokról szeretne naprakész információkat kapni hírlevelek formájában vagy PPC alapú online marketing kampány keretében, lehetősége van rendelkezésünkre bocsátani nevét és mail címét. Amennyiben a Hiventures Zrt. által szervezett eseményre regisztrál, az ott használt email címet marketing célú megkeresésekre felhasználhatjuk. A megadott személyes adatokat kizárólag gazdasági reklámok eljuttatása célból, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Társaságunk a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Ön tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli.

3.2. A korábban gyűjtött személyes adatok felhasználása PPC alapú online marketing kampány céljából

Társaságunk 2018-ban PPC alapú online marketing kampányt indított, amelynek keretében különböző nyilvános rendezvényeken (például V4 Startup and Innovation Tour és az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója), a Társaság által szervezett korábbi eseményeken, illetve a Társaság saját honlapján keresztül regisztrált, valamint online hírlevél szolgáltatásra feliratkozott személyek személyes adatait (név és e-mail cím) remarketing céljából felhasználja. Ennek során a kezelt személyes adatokat társaságunk átadja Frang Zsófia E.V. (Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 64. lp.: A em.: 3 ajtó: 46.), mint adatfeldolgozó részére, amely továbbítja azokat a nagy közösségi média platformok üzemeltetői (Google, Facebook, Instagram) részére. Az adattovábbítás címzettje a Google LLC (Mountain View, California) és a Facebook, Inc. (Menlo Park, California). Az adattovábbítás címzettjei az átadott adatokat összevetik a saját felhasználóik személyes adataival, így célzottan juttatják el Társaságunk gazdasági reklámjait az adatalanyok számára e felületek használata során (pl. a felhasználó Facebook Hírfolyamán javasolt hirdetéskén („Suggested Post”) vagy szponzorált hirdetésként („Sponsored Post”), illetve, ha az Érintettek keresnek valamit a Google hálózatán, közvetlenül az általuk kért keresési eredmények mellett meg fog jelenni a reklám).

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis a GDPR (47) preambulumbekezdése a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelését olyan tevékenységként nevesíti, amely jogos érdeken is alapulhat. Ezzel kapcsolatban megállapítandó, hogy az adatkezelés révén a társaságunk tevékenységét az érintettek nagyobb csoportja körében, adott esetben személyre szabott módon ismertetheti, illetve anyagi előnyöket is realizálhat, amely a jogszerű üzleti, gazdasági érdekek körébe sorolható.

Társaságunk a személyes adatokat az Ön tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli. A személyes adatok felhasználása jogos érdek alapján történik.

 1. A Hiventures Zrt. Karrier menüpontjához kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben Ön nem leendő partnerként látogat honlapunkra, hanem álláshirdetésünkre szeretne jelentkezni, úgy a Karrier menüpontban a meghirdetett pozícióhoz megjelenített e-mail címre küldheti el fényképes magyar nyelvű önéletrajzát. Amennyiben Ön a honlapon meghirdetett állásra jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük, így az adatkezelés jogalapja az Ön érintetti hozzájárulása. Az adatkezelés célja kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása. Az önéletrajzokat, illetve az abban szereplő személyes adatokat kizárólag a meghirdetett állás kapcsán értékeljük és azt kapcsolatfelvételre, illetve az állásinterjú előkészítésére használjuk fel.

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 • Sikeres pályázata esetén az Ön adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.
 • Amennyiben nem Ön nyeri el az állást és Ön kifejezetten nem kéri, hogy önéletrajzát későbbi pozíciókra való jelentkezés érdekében őrizzük, úgy azt haladéktalanul megsemmisítjük.

Az általános (nem konkrét) álláshirdetésre jelentkező jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat adatbázisunkban egy évig tároljuk és releváns álláslehetőség esetén megkeressük. A jelentkezéstől számított egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatokat törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön kifejezetten kéri, hogy önéletrajzát későbbi pozíciókra való jelentkezés érdekében őrizzük.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

 1. Regisztráció

A regisztrációval Ön közvetlen és bizalmas kapcsolatot hoz létre a Hiventures Zrt-vel és lehetővé teszi, hogy adataihoz csak Ön férhessen hozzá. A regisztráció és azt követő bejelentkezés, a bizalmas kapcsolat létrehozása céljából előfeltétele a későbbi befektetési programunkra történő jelentkezésnek. A regisztrációhoz az Ön nevét, telefonszámát elektronikus és postai értesítési címét kérjük, mely adatokat kizárólag a regisztráció céljából használunk fel.

 1. Jelentkezés befektetési programjainkra

Szolgáltatásunk portfólióját befektetési programjaink alkotják. A programokhoz való jelentkezéshez Önnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

Név, Születési név, Születési hely, Születési idő, Lakcím, Anyja neve, Személyi igazolvány száma (vagy más személyazonosításra szolgáló érvényes igazolvány száma), Lakcímkártya száma, Adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím. Kötelezően megadandó még a honlapon szerepeltetett adatok a vállalkozásról és opcionálisan egy bemutatkozó videó, aminek feltöltésével Ön hozzájárul képmása és hangja, mint személyes adatai kezeléséhez.

Adatait a Hiventures Zrt. és az Ön között kötendő szerződés előkészítése, a szerződés megkötését biztosító feltételek létének vizsgálata céljából szükséges kezelnünk.

Az adatkezelés folyamatának leírása

Azzal, hogy Ön jelentkezik a Hiventures Zrt. programjára, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy érintettje legyen annak a folyamatnak, amely során a Hiventures Zrt. megvizsgálja, hogy kíván-e Önnel szerződést kötni. A cél eléréséhez a Hiventures Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elvégezni az Ön üzletbiztonsági átvilágítását, a pénzmosás megelőzési vizsgálatot, köteles kockázatelemzést végezni, statisztikai célú elemzést készíteni, a folyamatról pedig adatot szolgáltat a hatályos jogszabályokban (2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről) meghatározott szervezetek számára. Ezen lépések egyike sem önálló célú adatkezelés, minden lépés a szerződés előkészítését és a szerződéskötésről szóló döntést szolgálja. Ezen lépések elhagyásával nem tud döntés születni, így az adatkezelés sem képes elérni célját.

Szerződéskötés, a befektetési szerződés létrejötte

Amennyiben a Hiventures Zrt. a szerződéskötés előkészítése során úgy találja, hogy Önnel szerződni kíván, úgy az Ön adatait ezt követően már az Ön és a Hiventures Zrt. között létrejött szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli tovább a Hiventures Zrt.

A szerződés létrejöttéhez a következő személyes adatok kezelése szükséges: Név, Születési név, Születési hely, Születési idő, Lakcím, Anyja neve, Személyi igazolvány száma (vagy más személyazonosításra szolgáló érvényes igazolvány száma), Lakcímkártya száma, Adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím, valamint a szerződés megkötéséhez, annak sajátosságaira tekintettel esetlegesen szükséges, a szerződés teljesítéséhez releváns, konkrétan nevesített információ.

Amennyiben a Hiventures Zrt. a szerződés előkészítése során úgy találja, hogy valamilyen okból nem tud Önnel szerződni, nem köttetik szerződés Ön és a Hiventures Zrt. között.

A jelen tájékoztatóban meghatározott célból történő adatkezelésben érintett adatokat a Hiventures Zrt. azonban az adatkezelés mindkét végkimenetele esetén a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott időpontig köteles kezelni tekintettel arra, hogy a folyamat érintheti a Hiventures Zrt. által kezelt Európai Uniós tőkealapokat, ezért a jogszabályi határidőn belül a Hiventures Zrt. köteles tudni biztosítani, hogy megfelelő eljárás során hozta meg az Önnel kötendő szerződésre vonatkozó döntést.

Linkek közösségi média szolgáltatókhoz és böngészési bővítményekhez

A Hiventures Zrt. weboldala a Facebookra, a YouTube-ra, Instagramra és a LinkedIn oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média szolgáltatókhoz, amikor Ön az adott ikonra kattint. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média szolgáltató szabályzatának megfelelően információkat tehet közzé.

Az érintett, azaz az Ön kötelezettsége

Ön köteles a Hiventures Zrt. és az Ön között létrejövő jogviszony alapján minden tudomására jutott tényt, információt, megoldást, adatot, üzleti titkot képező tényt, információt, megoldást, bármely nyomtatványon, szerződésen feltüntetett adatot, valamint személyes adatnak minősülő adatot (továbbiakban: adat) üzleti titokként megőrizni. Az adatot nem hozhatja harmadik fél tudomására. Ez alól felmentést csak a Hiventures Zrt. vezérigazgatója vagy általa megbízott személy adhat írásban.

Az adatkezelő, azaz a Hiventures Zrt. kötelezettségei

A Hiventures Zrt. a tudomására jutott minden adatot üzleti titokként őriz meg és jelen tájékoztatóban (valamint az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában) foglalt módon köteles kezelni, ettől csak akkor térhet el, ha

 • jogszabály ezt kötelezően előírja számára, ám ebben az esetben köteles Önt haladéktalanul értesíteni;
 • ha Ön erre kifejezetten engedélyt ad.

A Hiventures Zrt. az adatot harmadik félnek csak és kizárólag a jelen tájékoztatóban szereplő esetben és az itt meghatározott harmadik félnek adhat át vagy hozhat tudomására:

 • a hiventures.hu honlapon és aloldalain megadott adatokhoz adatfeldolgozóként a Kőkupec Bt. (Székhely: 2040 Budaörs Eper utca 4/b; Cégjegyzékszám: 13 06 056550); Turnhauser Anna e.v. (Székhely: 1039 Budapest, Attila u. 92. 2 ép. fsz. 5.), valamint Frang Zsófia E.V. (Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 64. lp.: A em.: 3 ajtó: 46.), mint a honlap fejlesztője, hozzáfér.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Hiventures Zrt. és a Kőkupec Bt., valamint a Hiventures Zrt. és Turnhauser Anna e.v., továbbá a Hiventures Zrt. és Frang Zsófia E.V. között köttetett adatfeldolgozói szerződések.

 • a hiventures.hu honlapon és aloldalain megadott adatokhoz adatfeldolgozóként az Antenna Hungária Zrt. (Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.; Cégjegyzékszám: 01 10 042190), mint a honlap üzemeltetője, hozzáfér.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Hiventures Zrt. és az Antenna Hungária Zrt. között köttetett adatfeldolgozói szerződés.

 • az online marketing tevékenység keretében megadott személyes adatokhoz adatfeldolgozóként Frang Zsófia E.V. (Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 64. lp.: A em.: 3 ajtó: 46.) fér hozzá.

Az adatfeldolgozás jogalapja a Hiventures Zrt. és Frang Zsófia E.V. között köttetett adatfeldolgozói szerződés.

 • a program törvényességi és gazdasági felügyeletét ellátó szervek jogi előírás teljesítése céljából bármikor jogosultak a program bármely elemét, így akár az Ön személyes adatait is megismerni, ez ellen kifogással sem Ön, sem a Hiventures Zrt. nem élhet. Ezek a harmadik felek az alábbiak:
  • MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • MFB Invest Zrt.
  • Magyar Nemzeti Bank
  • Irányító Hatóságok
  • Innovációs és Technológiai Minisztérium, és Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (amennyiben az Infokommunikációs Állami Tőkealap a lehetséges befektető)
  • Európai Unió Bizottsága és ellenőrző szervei

Az adattovábbítás jogalapja a harmadik fél jogos érdeke (a döntés előkészítés, ellenőrzés lefolytatása).

 • eljáró ügyvéd részére a szerződéskötéshez szükséges adatok továbbítása

Az adattovábbítás jogalapja a szerződés Érintett féllel történő megkötésének előkészítése, valamint a harmadik fél jogos érdeke (Befektetetés megvalósítása érdekében, az ehhez szükséges okiratok szerkesztése céljából).

 • jogerős bírósági döntés esetén a Hiventures Zrt. hatóságok előtt köteles a program bármely elemét, így az Ön személyes adatait is, feltárni.

Az adattovábbítás jogalapja a bíróság jogerős aktusa, a GDPR szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelésben résztvevő minden személy (legyen az akár a Hiventures Zrt. saját munkavállalója vagy a meghatározott adatfeldolgozó képviselője) tevékenységéért Önnel szemben a Hiventures Zrt. teljes felelősséget vállal.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön bármikor kérhet a Hiventures Zrt.-től tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes adatai rendelkezésre bocsátását igényelheti, illetve személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását kezdeményezheti, illetve joga van az adathordozhatósághoz.

A kérelmet a Hiventures Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének kell címeznie postai úton vagy elektronikus levélben: dr. Lajkovics Zoltán (e-mail cím: adatvedelem@hiventures.hu, postacím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.).

Írásbeli kérelmére a Hiventures Zrt. a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem hivatalos átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Hivatalos átvételnek számít, ha a postai úton érkező levelet a Hiventures Zrt. átvette vagy a kézbesítési fikció beállt, elektronikus úton érkező kérelem esetén az e-mail a Hiventures Zrt. szerverére megérkezett.

Amennyiben Ön adataihoz való hozzáférési jogával szeretne élni, úgy:

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

Ehhez kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, hogy azonosítani tudjuk. A tájékoztatás főszabályként ingyenes.

Ön kérheti továbbá a Hiventures Zrt-től az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Amennyiben Ön a hozzájárulását szeretné visszavonni, úgy:

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, feltéve, hogy nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk.

Amennyiben Ön az adatai helyesbítését kéri, úgy:

Kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk, illetve jelölje meg a helyesbíteni kívánt adatot és a helyesbítés, pontosítás okát (adatváltozás, elírás, téves adat stb.).

Amennyiben Ön az adatai törlését kéri, úgy:

Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

Amennyiben Ön az adatai korlátozását kéri, úgy:

Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat.

Adathordozhatóság

Ön – a Hiventures Zrt. elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az a Hiventures Zrt. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Hiventures Zrt. egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait. E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A Hiventures a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

A Hiventures Zrt. tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok a Hiventures Zrt. rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult a Hiventures Zrt-vel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

Az Ön további, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

Társaságunk külön is felhívja szíves figyelmét arra, hogy elérhetőségeinken (info@hiventures.hu, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) keresztül Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén kötelesek vagyunk megszüntetni a személyes adatok kezelését, illetve kötelesek vagyunk azokat törölni.

Továbbá elérhetőségeinken (info@hiventures.hu, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) keresztül Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon. A tiltakozás esetén – tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés – kötelesek vagyunk megszüntetni a személyes adatok kezelését, illetve kötelesek vagyunk azokat törölni.

Amennyiben a Hiventures Zrt. adatkezelése kapcsán panasza van, adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat, aki ügyfélfogadási időben vagy soron kívül készséggel fogadja Önt.

Bízunk abban, hogy a problémájára megoldást találunk.

Amennyiben Ön fenntartja véleményét a jogellenes vagy jogsértő adatkezelésről, kérelme jogszerűtlen megtagadásról, esetleg nem kíván adatvédelmi tisztviselőnkkel egyeztetni, úgy Ön közvetlenül két szervezethez is fordulhat.

Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; +36 1 391 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu; online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html), valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (hogy ez az Ön esetében melyik törvényszék, arról a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tájékozódhat).

Jelen tájékoztatót a Hiventures Zrt. 2020. december 15. napján tette közzé, amely minden, ezen dátumot követő adatkezelésre irányadó.

Budapest, 2020. december 15.